Τα μυστικά της σωστής σήμανσης CE

Τα μυστικά της σωστής σήμανσης CE

Με την τοποθέτηση της σήμανσης CE σε ένα προϊόν, ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το προϊόν πληροί όλες τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις και μπορεί να πωλεί- ται στην Ε.Ε...