ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο σύνδεσμος μας ιδρύθηκε το Μάιο του 1996 με το όνομα Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων-Βιοτεχνών Παραγωγής Ηλεκτρολογικού Υλικού (Π.Σ.Β.Β.Π.Η.Υ.) αποτελείται από  Επιχειρήσεις που Παράγουν στην ΕΛΛΑΔΑ ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό

Σκοπό έχει την διαφύλαξη, μελέτη, προαγωγή των κοινών οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και την διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων τους.

Στo πλαίσιo αυτό παρέχονται πληροφορίες και βοήθεια προς όλα τα μέλη του συνδέσμου και σ’ οποιονδήποτε ενδιαφέρεται σχετικά με πιστοποιήσεις, ελέγχους κ.τ.λ. προϊόντων. Επίσης βρίσκεται αρωγός στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορίου για την θέσπιση – προσαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών και τον έλεγχο της ελληνικής αγοράς ούτος ώστε τα προϊόντα που κυκλοφορούν σ’ αυτήν να είναι σύννομα και πιστοποιημένα για την ασφάλεια του καταναλωτή.

Σήμερα, συνεχίζοντας με το ίδιο πάθος που ξεκίνησε, ο σύνδεσμός αποκτά νέο όνομα Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Ηλεκτρολογικού Υλικού (Σ.Ε.Π.Η.Υ.), νέο λογότυπο και ιστοσελίδα  www.sephy.gr  ακλουθώντας τις απατήσεις της  αγοράς για εξωστρέφεια.

Η ανανεωμένη ταυτότητα του συνδέσμου έχει στόχο να ανταπεξέλθει στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην Ελληνική και Διεθνή αγορά προβάλλοντας τις δράσεις των ελληνικών εταιρειών παραγωγής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού.